انتخاب برند محبوب تان!
ساعت مچی فسیل نمایش بیشتر
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل FS4812
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل FS4812
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت فسیلFS5275
ساعت فسیلFS5275
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلme3054
ساعت مردانه فسیلme3054
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل fs4656
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل fs4656
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلfs4532
ساعت مردانه فسیلfs4532
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ME3136
ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ME3136
۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلfs5103
ساعت مردانه فسیلfs5103
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه فسیلes4094
ساعت زنانه فسیلes4094
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل ME3067
ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل ME3067
۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلfs5241
ساعت مردانه فسیلfs5241
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه فسیلes3060
ساعت زنانه فسیلes3060
۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل ES3262
ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل ES3262
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه فسیلes4149
ساعت زنانه فسیلes4149
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل ME3098
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل ME3098
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلfs4832
ساعت مردانه فسیلfs4832
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلjr1354
ساعت مردانه فسیلjr1354
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه فسیلes3077
ساعت زنانه فسیلes3077
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت فسیلES4376
ساعت فسیلES4376
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه فسیلes4375
ساعت زنانه فسیلes4375
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ME3109
ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ME3109
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلfs4835
ساعت مردانه فسیلfs4835
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلjr1356
ساعت مردانه فسیلjr1356
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه فسیلes3545
ساعت زنانه فسیلes3545
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت فسیلFS4933
ساعت فسیلFS4933
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل fs5061
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل fs5061
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلjr1401
ساعت مردانه فسیلjr1401
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه فسیلes3547
ساعت زنانه فسیلes3547
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلfs4552
ساعت مردانه فسیلfs4552
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5172
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5172
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلfs5102
ساعت مردانه فسیلfs5102
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی مایکل کورس نمایش بیشتر
ساعت مچی عقربه ای مردانه مایکل کورس mk7049
ساعت مچی عقربه ای مردانه مایکل کورس mk7049
۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6669
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6669
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3294
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3294
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk3679
ساعت زنانه مایکل کورسmk3679
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5701
ساعت زنانه مایکل کورسmk5701
۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk6076
ساعت زنانه مایکل کورسmk6076
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3887
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3887
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk2490
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk2490
۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5353
ساعت زنانه مایکل کورسmk5353
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5798
ساعت زنانه مایکل کورسmk5798
۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6245
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6245
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk4335
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk4335
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk3590
ساعت زنانه مایکل کورسmk3590
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
.ساعت زنانه مایکل کورسmk5632
.ساعت زنانه مایکل کورسmk5632
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5901
ساعت زنانه مایکل کورسmk5901
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3298
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3298
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6670
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6670
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسMK4222
ساعت زنانه مایکل کورسMK4222
۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5719
ساعت زنانه مایکل کورسmk5719
۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk6077
ساعت زنانه مایکل کورسmk6077
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3903
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3903
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk3203
ساعت زنانه مایکل کورسmk3203
۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk5354
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk5354
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5830
ساعت زنانه مایکل کورسmk5830
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6362
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6362
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk4336
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk4336
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk3511
ساعت زنانه مایکل کورسmk3511
۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
.ساعت زنانه مایکل کورسmk5633
.ساعت زنانه مایکل کورسmk5633
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5902
ساعت زنانه مایکل کورسmk5902
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3558
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3558
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پر فروش های این ماه
ساعت زنانه مایکل کورس mk5943
ساعت زنانه مایکل کورس mk5943
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل FS4812
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل FS4812
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه مایکل کورس mk7049
ساعت مچی عقربه ای مردانه مایکل کورس mk7049
۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت فسیلFS4933
ساعت فسیلFS4933
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت الیویا برتِنOB13BL10
ساعت الیویا برتِنOB13BL10
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکاگن skw2628
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکاگن skw2628
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل fs4656
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل fs4656
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت فسیلFS5276
ساعت فسیلFS5276
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیل ch2565
ساعت مردانه فسیل ch2565
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6425
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6425
۳,۶۹۰,۰۰۰ 
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکاگن SKW2497
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکاگن SKW2497
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکاگن skw2412
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکاگن skw2412
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5946
ساعت زنانه مایکل کورسmk5946
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل CH3070
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل CH3070
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16GD12
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16GD12
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل fs5061
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل fs5061
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6424
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6424
۳,۶۹۰,۰۰۰ 
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه اسکاگن SKW2138
ساعت زنانه اسکاگن SKW2138
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل ME3098
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل ME3098
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکاگن skw2394
ساعت مچی عقربه ای زنانه اسکاگن skw2394
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه اسکاگن SKW2068
ساعت زنانه اسکاگن SKW2068
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت الیویا برتِنOB13BL04
ساعت الیویا برتِنOB13BL04
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5403
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5403
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس مدل MK3133
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس مدل MK3133
۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6672
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6672
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6689
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6689
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6673
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6673
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت فسیلFS5275
ساعت فسیلFS5275
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس مدل MK6714
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس مدل MK6714
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6669
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6669
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پیج اینستاگرام آس دیجیتال
کانال تلگرام آس دیجیتال
آس دیجیتال بلاگ مشاهده خبرهای بیشتر
ساعت مچی اصول انتخاب ساعت مچی برای خانم‌ها
اصول انتخاب ساعت مچی برای خانم‌ها
پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
ساعت مچی تاریخچه ساعت در دنیا معرفی انواع ساعت‌ها
تاریخچه ساعت در دنیا معرفی انواع ساعت‌ها
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
اتاق خبر آس دیجیتال از ایران رنتر تا لِندو
از ایران رنتر تا لِندو
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
اتاق خبر آس دیجیتال مسابقه‌ی اینترنتی استعداد یابی خوانندگی بدرخش
مسابقه‌ی اینترنتی استعداد یابی خوانندگی بدرخش
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
اتاق خبر آس دیجیتال کارت تخفیف آس دیجیتال وِیژه خرید ساعت مچی
کارت تخفیف آس دیجیتال وِیژه خرید ساعت مچی
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸
اتاق خبر آس دیجیتال خرید اقساطی ساعت از بای چک
خرید اقساطی ساعت از بای چک
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
معرفی برند ساعت‌های مچی درباره برند اسکاگن
درباره برند اسکاگن
پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
معرفی برند ساعت‌های مچی درباره برند فسیل
درباره برند فسیل
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
معرفی برند ساعت‌های مچی درباره برند مایکل کورس
درباره برند مایکل کورس
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
پیشنهادات ویژه آس دیجیتال
ساعت زنانه الیویا برتِنOB15MD39
ساعت زنانه الیویا برتِنOB15MD39
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5774
ساعت زنانه مایکل کورسmk5774
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل ME3098
ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل ME3098
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسMK4301
ساعت زنانه مایکل کورسMK4301
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت فسیلFS5275
ساعت فسیلFS5275
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه اسکاگن۴۵۶SGSG
ساعت زنانه اسکاگن۴۵۶SGSG
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه اسکاگنSKW2436
ساعت زنانه اسکاگنSKW2436
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16MV54
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16MV54
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16AM166
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16AM166
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16AD44
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16AD44
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلfs5103
ساعت مردانه فسیلfs5103
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5653
ساعت زنانه مایکل کورسmk5653
۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5555
ساعت زنانه مایکل کورسmk5555
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3880
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3880
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6425
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk6425
۳,۶۹۰,۰۰۰ 
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16FS102
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16FS102
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk5569
ساعت زنانه مایکل کورسmk5569
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه اسکاگنSKW2435
ساعت زنانه اسکاگنSKW2435
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه اسکاگنSKW2356
ساعت زنانه اسکاگنSKW2356
۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه اسکاگن SKW2002
ساعت زنانه اسکاگن SKW2002
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه مایکل کورسmk3511
ساعت زنانه مایکل کورسmk3511
۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3989
ساعت مچی عقربه ای زنانه مایکل کورس mk3989
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه اسکاگنSKW2391
ساعت زنانه اسکاگنSKW2391
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه اسکاگنSKW2324
ساعت زنانه اسکاگنSKW2324
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16VE02
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16VE02
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
ساعت فسیلCH2991
ساعت فسیلCH2991
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16VM11
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16VM11
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16CH06
ساعت زنانه الیویا برتِنOB16CH06
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ساعت مردانه فسیلme3054
ساعت مردانه فسیلme3054
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ساعت زنانه اسکاگنSKW2340
ساعت زنانه اسکاگنSKW2340
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

آس دیجیتال فروشگاه اینترنتی ساعت مچی | از آن جایی که علاوه بر اهمیت زمان، ساعت در شیک پوشی و ظاهر افراد تاثیر بسیار زیادی دارد، فروشگاه اینترنتی آس دیجیتال فعالیت خود را در زمینه واردات ساعت آغاز نموده است. آس دیجیتال در ابتدا کار خود را با ۳برند مطرح، پر طرفدار و با کیفیت جهانی شروع کرد و در حال حاضر عرضه کننده چندین برند معتبر و محبوب خارجی است. از آن جایی که اولین اولویت این فروشگاه اینترنتی رضایت مشتری است، همواره در تلاش است تا عالی ترین محصولات و خدمات را به شما مشتریان عزیز ارائه کند و با همین رویه توانسته است به یکی از مجهزترین و قابل اعتمادترین مراکز فروش ساعت و خدمات پس از فروش آن در کشور تبدیل شود.

برند فسیل – Fossil 

یک طراح و سازنده مدرن آمریکایی است که در سال ۱۹۸۴ توسط Tom Kartsotis   تاسیس شده و در ریچاردسون تگزاس تاسیس شده است. فسیل موفقیت مالی خود را با مارک های زیر مجموعه خود بدست آورد و این موفقیت منجر به تولید خطوط ساعت‌سازی این برند گردید. در سال ۲۰۰۱ فسیل با طراح فیلیپ استارک در زمینه تولید ساعت همکاری کرد. این مجموعه شامل طراحی فوق‌العاده مدرن و جنبش منحصر به فرد است.

هنریک و شارلوت جورست در سال ۱۹۸۶ از دانمارک به آمریکا مهاجرت کردند. این زن و شوهر تصمیم گرفتند تا کسب‌وکار خودشان را راه‌اندازی کنند و برند جدیدی در صنعت ساعت به وجود آورند.

برند اسکاگن – skagen

دانمارک در سال ۱۹۸۹ در ریچاردسون تگزاس، تاسیس شد. اسکاگن نام شهری ساحلی در شمال دانمارک است و در زبان دانمارکی به معنای آب‌های دریایی می‌باشد.
این برند توسط گروه ساعت سازی فسیل در سال ۲۰۱۲ خریداری شد. از آن روز به عنوان یک شرکت فرعی تحت نظر فسیل فعالیت می‌کند. این شرکت در ابتدا تنها به تولید ساعت می‌پرداخت اما در سال ۲۰۱۵ حیطه‌ی کاری خود را در زمینه‌های تولید کیف دستی، جواهرات و سایر کالاهای شخصی، گسترش داد.

مایکل کورس (Michael Kors)

یک شرکت با شهرت جهانی، یک طراح ساعت های لوکس برنده شده جوایز می باشد. شرکت ذکر شده در سال ۱۹۸۱ تاسیس شده است، که در حال حاظر دامنه ای از محصولات را تحت عنوان کالکشن مایکل کورس تولید می کند. این محصولات شامل لوازم روزمره، کفش، ساعت، جواهرات، عینک و غیره می باشند. مغازه های مایکل کورس یا مستقیما توسط خود کمپانی و یا توسط شرکای ثبت شده، در بیشتر شهر های با اعتبار دنیا شامل نیو یورک، بورلی هیلز، شیکاگو، لندن، پاریس، میلان، مونیخ، استانبول، دبی، سئول، توکیو، هنگ کنگ، شانگ های و ریو دژانریو گردانده می شوند. مایکل کورس به خاطر تعدادی از طراحی های مد و لباس خود برنده ی جوایزی شده و بابت فعالیت های بشر دوستانه ی خود مفتخر بوده و احترام و ارج و غرب بسیاری برای تاثیر گذاری بر روی میلیون ها نفر کسب کرده است.

برند Emporio Armani

نام تجاری دوم خانواده برند Armani است که در سال ۱۹۷۵ در شهر میلان ایتالیا توسط توسط جورجو آرمانی تاسیس شد، برند امپریو آرمانی بر روند و ویژگی‌های طراحی مدرن تمرکز دارد و هم‌چنین برند Emporio Armani همراه با Giorgio Armani تنها دو نام تجاری خانواده Armani است که عمدتا توسط Giorgio Armani طراحی شده است و هر ساله در هفته مد Milan Fashion Week حضور دارند. این برند به طراحی و ساخت کالاهای لوکس، پوشاک، لوازم آرایشی، عطر، طراحی داخلی، جواهرات، عینک و ساعت می‌پردازد. | آس دیجیتال فروشگاه اینترنتی ساعت مچی