شماره حساب ها

بانک ملت

به نام سید حسین میرحسینی

شماره حساب : ۲۹ – ۶۱۴۱ – ۸۳۴۳

شماره کارت : ۶۴۰۸ ۳۷۴۶ ۳۳۷۶ ۶۱۰۴

 


 

بانک پارسیان

به نام سید حسین میرحسینی

شماره حساب : ۱۶۰۸ – ۴۹۹۰ – ۴۷۰۰۰۸

شماره کارت : ۰۰۱۷ ۱۶۵۲ ۰۶۱۲ ۶۲۲۱

 


 

بانک صادرات

به نام سید حسین میرحسینی

شماره حساب : ۰۰۱ – ۲۳۸۱ – ۱۵۸۸ – ۰۲

شماره کارت : ۸۱۶۲ ۴۸۴۵ ۶۹۷۵ ۶۰۳۷

 


 

بانک تجارت

به نام سید حسین میرحسینی

شماره حساب : ۹۶۶۷ – ۹۵۵۲ – ۳۳

شماره کارت : ۸۴۴۹ ۴۹۷۸ ۸۳۱۱ ۵۸۵۸