رونمایی از لوگو جدید آس دیجیتال در ۶ اسفند ۹۷

موضوع از اونجا شروع شد که ما میخواستیم تو محیط فیزیکی شرکت  آس دیجیتال علائم و نشانه های بیشتری از برند داشته باشیم و از اونجایی که لوگو قدیمی آس دیجیتال از نظر اصول هنری و طراحی خیلی مناسب نبود، واقعا حیف ارزش برند ما بود که از این لوگو استفاده کنیم. به همین خاطر در حدود ۱ سالی میشه که دنبال یک طراح لوگو حرفه ای بودیم که لوگو اصولی و مفهمومی برای ما طراحی کنه؛ نه این که مثل همه گرافیست های جدید برنامه فتوشاپ رو روی ویندوزش باز کنه و هرچی دلش خواست رو بکشه و بعدش رنگ آمیزی کنه.

 

لوگو قدیمی آس دیجیتال

لوگو فروشگاه اینترنتی آس دیجیتال

 

ما برای طراحی لوگومون با ده ها شرکت کار کردیم و به نتیجه نرسیدیم و دنبال یک تیم هنری بودیم که تخصصش فقط طراحی لوگو باشه و تجربه بسیار زیادی در ترکیب حروف و نشانه ها داشته باشه، تا این که با تیم آرم کده  آشنا شدیم ما یک شرکت بسیار حساس و ایرادگیر در زمینه طراحی لوگو برندمون بودیم که دنبال یک اثر خارق العاده در حد شخصیت برند آس دیجیتال بودیم و تیم آرم کده هم یک تیم صبور و با انگیزه و با حوصله بودند که پرسشنامه برند ما رو مطالعه کردن و مارو گام به گام برای طراحی لوگو اصولی به پیش بردند و اجرای این پروژه بیش از ۱ ماه به طول انجامیده است، ما تصمیم گرفتیم که این تجربه خوبی که تیم آرم کده برای ما به جا گذاشته رو با تمام مشتریان عزیزمون مطرح کنیم تا شما هم به لوگو برندتون بهای بیشتری بدید و با این تیم عالی بیشتر آشنا بشید.

 

و اینک لوگو جدید آس دیجیتال

 

لوگو انگلیسی آس دیجیتال

 

لوگو فروشگاه اینترنتی آس دیجیتال

 

لوگو فارسی آس دیجیتال

 

 

توضییحات کوتاه در مورد لوگو و رنگ های لوگو

بنفش
در گذشــته های دور بــا توجــه بــه ایــن کــه تولیــد پارچــه بــه رنــگ
بنفــش بســیار گــران تمــام می شــده اســت، لباس هــای بنفــش
رنــگ، لبــاس افــراد خــاص و طبقــه بــالای جامعــه، محســوب
می شــده اســت. ایــن موضــوع باعــث شــده اســت تــا در حافظــه
تاریخی افراد، رنگ بنفش «رنگ خاص و متمایز بودن» باشد.
ً بـر مفهـوم تمایـز و متفـاوت
کلمـه «آس» بـه معنـی «تکخـال»، ذاتـا
بـودن تاکیـد دارد و از ایـن حیـث، رنـگ بنفـش گویـای واژه «آس»
است.

 

آبی
در ادبیــات امــروز گرافیــک جهــان، رنــگ فنــاوری اطلاعــات، آبــی
اســت. از ایــن رنــگ در بســیاری از شــرکت های حــوزه فنــاوری
اطلاعــات اســتفاده شــده اســت. ایــن رنــگ بــرای کاربــران ســامانه
های دیجیتال بسیار آشنا است.
همچنیــن رنــگ آبــی، بــه مخاطــب اعتمــاد را القــا می کنــد و ایــن
موضــوع بــرای یــک فروشــگاه آنلایــن (کــه مشــتری جنــس را نــه
می بیند و نه لمس می کند) بسیار حائز اهمیت است.
رنگ آبی گویای واژه «دیجیتال» است.